จันทร์, มกราคม 30, 2023
   
Text Size

ประกาศ / ระเบียบ

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 42
เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
เรื่อง กำหนดโครงสร้างบริหารงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 (พร้อมแบบคำร้อง)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 (พร้อมแบบคำร้อง)
เรื่อง กำหนดเวลาทำการ
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41
เรื่อง ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
เรื่อง ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ในคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
เรื่อง หลักเกณฑ์การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ พ.ศ.2563
เรื่อง ยกเลิกการให้เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต (สค.) พ.ศ.2563
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
เรื่อง เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ.2562
เรื่อง ชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือน พ.ศ.2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก (สป.) พ.ศ.2564
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ (สด.) พ.ศ.2562
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก (สช.) พ.ศ.2562
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 2)
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมาชิกใหม่ พ.ศ.2561
เรื่อง การแสดงตนของลูกค้าบุคคลธรรมดา (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
เรื่อง การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2566
เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก (เพื่อเหตุฉุกเฉินและสามัญ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่อง การกำหนดรับเงินฝากประจำเพิ่มทวีทรัพย์ 3
เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (ออมทรัพย์พิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

แบบฟอร์ม

1.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
2.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
3.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
4.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
5.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
6.แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
7.หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (โปรดรับเอกสารต้นฉบับที่สำนักงานสหกรณ์)
8.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ
9.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก
10.แบบขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้น
11.แบบขอย้ายสังกัด ขอนำส่งเงินที่หน่วยสหกรณ์ ขอเปลี่ยนอัตราการส่งเงินกู้สามัญและฉุกเฉิน และของดส่งค่าหุ้นรายเดือน
12.แบบขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยประจำปี
13.แบบขอหนังสือรับรองแสดงฐานะการเงิน
14.รายละเอียดการขอกู้เงินกู้พิเศษ
15.หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
16.หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ (สมาชิกสมทบ)
17.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิก และเงินค่าหุ้นสะสมและเงินฝาก (พิมพ์หน้า-หลัง)
18.แบบสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)
18.1.แบบสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)
19.แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย)
20.แบบคำขอชะลอการส่งชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ (พิมพ์หน้า-หลัง)
21.คำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์
22.คำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
23.คำร้องขอเปลี่ยนแปลงบัญชีโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
24.สมาชิกสมทบขอถือหุ้นในสหกรณ์
25.หนังสือยินยอมให้หักบัญชีผ่านธนาคารกรุงไทย
26.แบบคำขอรับเงินค่าหุ้น เงินฝาก และเงินปันผล สมาชิกสมทบ
27.แบบคำขอใช้บริการ เอทีเอ็ม ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
28.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
29.แบบฟอร์มการชำระเงินด้วย Bill Payment
30.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
31.ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
32.หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
33.ใบยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
34.แบบคำร้องขอรับเงินค่าหุ้น เงินฝาก และเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน
35.หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
36.แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)
37.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับประโยชน์

เอกสารเผยแพร่

คู่มือ - ขั้นตอนการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบ Billpayment
คู่มือ - สำหรับสมาชิกสหกรณ์ระบบสหกรณ์ธนาคารกรุงไทย
คู่มือ - ระบบโปรแกรม ATM Online สำหรับธนาคารกรุงไทย KTB
คู่มือ - ระบบสมาชิกออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน Mobile application
คู่มือ - ระบบสมาชิกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ WWW.MOECOOP.COM
รายงานประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2565)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2565)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 44 ฉบับพิเศษประจำปี 2564
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2563)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2563)
รายงานประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 42 ฉบับพิเศษประจำปี 2562
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2562)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2562)
รายงานประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 41 ฉบับพิเศษประจำปี 2561
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2561)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2561)
รายงานกิจการประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2560)
รายงานกิจการประจำปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับพิเศษประจำปี 2559
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2559)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2559)
รายงานกิจการประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับพิเศษประจำปี 2558
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2558)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2558)
รายงานกิจการประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับพิเศษประจำปี 2557
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2557)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2557)
รายงานกิจการประจำปี 2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับพิเศษประจำปี 2556
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2556)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2556)
รายงานกิจการประจำปี 2555 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับพิเศษประจำปี 2555
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2555)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2555)
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

Find out why viagra tablets online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , can you buy cialis online no prescription , As well as great discounts.