อังคาร, ธันวาคม 07, 2021
   
Text Size

ประกาศ / ระเบียบ

เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 (พร้อมแบบคำร้อง)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
เรื่อง วันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดพิเศษตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรื่อง คำขอและหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4
เรื่อง วันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดชเยวันหยุดราชการประจำปี 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41
เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก ประจำปี 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ พ.ศ.2563
เรื่อง ยกเลิกการให้เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต (สค.) พ.ศ.2563
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรื่อง กู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก พ.ศ.2562
เรื่อง เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ.2562
เรื่อง ชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือน พ.ศ.2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก (สป.) พ.ศ.2564
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ (สด.) พ.ศ.2562
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก (สช.) พ.ศ.2562
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 2)
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมาชิกใหม่ พ.ศ.2561
เรื่อง การแสดงตนของลูกค้าบุคคลธรรมดา (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
เรื่อง การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2564
เรื่อง ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการในคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 และผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก (เพื่อเหตุฉุกเฉินและสามัญ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
เรื่อง การกำหนดรับเงินฝากประจำเพิ่มทวีทรัพย์ 3
เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (ออมทรัพย์พิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564
เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (ออมทรัพย์พิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

แบบฟอร์ม

1.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
2.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
3.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
4.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
5.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
6.แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
7.หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (โปรดรับเอกสารต้นฉบับที่สำนักงานสหกรณ์)
8.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ
9.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก
10.แบบขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้น
11.แบบขอย้ายสังกัด ขอนำส่งเงินที่หน่วยสหกรณ์ ขอเปลี่ยนอัตราการส่งเงินกู้สามัญและฉุกเฉิน และของดส่งค่าหุ้นรายเดือน
12.แบบขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยประจำปี
13.แบบขอหนังสือรับรองแสดงฐานะการเงิน
14.รายละเอียดการขอกู้เงินกู้พิเศษ
15.หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
16.หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ (สมาชิกสมทบ)
17.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิก และเงินค่าหุ้นสะสมและเงินฝาก (พิมพ์หน้า-หลัง)
18.แบบสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)
18.1.แบบสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)
19.แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย)
20.แบบคำขอชะลอการส่งชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ (พิมพ์หน้า-หลัง)
21.คำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์
22.คำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
23.คำร้องขอเปลี่ยนแปลงบัญชีโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
24.สมาชิกสมทบขอถือหุ้นในสหกรณ์
25.หนังสือยินยอมให้หักบัญชีผ่านธนาคารกรุงไทย
26.แบบคำขอรับเงินค่าหุ้น เงินฝาก และเงินปันผล สมาชิกสมทบ
27.แบบคำขอใช้บริการ เอทีเอ็ม ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
28.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
29.แบบฟอร์มการชำระเงินด้วย Bill Payment
30.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
31.ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
32.หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
33.ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
34.ใบยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
35.แบบคำร้องขอรับเงินค่าหุ้น เงินฝาก และเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน

เอกสารเผยแพร่

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
คู่มือ - ขั้นตอนการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบ Billpayment
คู่มือ - สำหรับสมาชิกสหกรณ์ระบบสหกรณ์ธนาคารกรุงไทย
คู่มือ - ระบบโปรแกรม ATM Online สำหรับธนาคารกรุงไทย KTB
คู่มือ - ระบบสมาชิกออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน Mobile application
คู่มือ - ระบบสมาชิกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ WWW.MOECOOP.COM
รายงานประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2563)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2563)
รายงานประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 42 ฉบับพิเศษประจำปี 2562
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2562)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2562)
รายงานประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 41 ฉบับพิเศษประจำปี 2561
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2561)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2561)
รายงานกิจการประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2560)
รายงานกิจการประจำปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับพิเศษประจำปี 2559
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2559)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2559)
รายงานกิจการประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับพิเศษประจำปี 2558
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2558)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2558)
รายงานกิจการประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับพิเศษประจำปี 2557
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2557)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2557)
รายงานกิจการประจำปี 2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับพิเศษประจำปี 2556
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2556)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2556)
รายงานกิจการประจำปี 2555 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับพิเศษประจำปี 2555
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2555)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2555)
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

Find out why viagra tablets online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , can you buy cialis online no prescription , As well as great discounts.