อังคาร, พฤษภาคม 11, 2021
   
Text Size

กิจกรรมสหกรณ์

สอ.ศธ.แจ้งปิดทำการ 2 วัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด แจ้งปิดทำการ 2 วัน (วันแรงงานและวันฉัตรมงคล)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.แจ้งปิดทำการ 2 วัน

 

สอ.ศธ.จัดพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ.

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและกดปุ่มเปิดผ้าคลุม "สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย" ณ บริเวณอาคารสมานฉันท์ ชั้น 1 (ฝั่งลิฟต์) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.จัดพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ.

 

สอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และสมาชิกเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

   

Find out why viagra soft pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy brand cialis online no prescription , As well as great discounts.

สสอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สสอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563