พุธ, ตุลาคม 23, 2019
   
Text Size

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39


นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ

นางยุพา ทวีวัฒนนะกิจบวร รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 3

ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล กรรมการ

นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ กรรมการ

นายพีระวิทย์ กล่ำคำ กรรมการ

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว กรรมการ

ผศ.อรทัย รัตนานนท์ กรรมการ

นายเสวก วรรณสุข กรรมการ

นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล กรรมการ

นางศิริ ศิริรัตน์ กรรมการ

ผศ.วิสุทธิ์ แก้วมณี กรรมการ

Find out why generic viagra soft 100mg , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , where to buy cialis online in canada , As well as great discounts.


นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเลขานุการ

นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ กรรมการและเหรัญญิก


ที่ปรึกษา


ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ที่ปรึกษา

นายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา

นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษา


ผู้ตรวจสอบกิจการ


ดร.วรกร แช่มเมืองปัก โดย บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จำกัด