อังคาร, ธันวาคม 07, 2021
   
Text Size

สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” ครั้งที่ 2

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) มอบกระเช้าให้ท่านยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาส สอ.ศธ. จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” ครั้งที่ 2 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอดุลย์ ช้วนรักธรรม รองประธานกรรมการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ ผศ.อรทัย รัตนานนท์ กรรมการ นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ กรรมการและเหรัญญิก นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ นางสุภาพร สภาวธรรม กรรมการ นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวศุภนุช กรแก้ว หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ และนายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการติดตามหนี้สิน เข้าร่วมโครงการข้างต้นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 หยุดตามมติคณะรัฐมนตรี

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra soft tabs online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , safe place buy cialis online , As well as great discounts.