พุธ, กรกฏาคม 24, 2019
   
Text Size

ครบรอบ 42 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ.

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ. ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มีนาคม ของทุกปี และมีการมอบเงินให้กับมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ และมูลนิธิบรรจง ชูสกุลชาติ ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ในการนี้ สมชัย วุฑฒิปรีชา เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขบวนการสหกรณ์ และเพื่อนข้าราชการได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2520 โดยท่านสมาน แสงมลิ มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 83,540 บาท มีสมาชิก ณ ขณะนั้น จำนวน 656 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ จัดตั้งมาครบ 42 ปี แล้ว มีทุนดำเนินงาน จำนวน 14,119.19 ล้านบาทเศษ มีสมาชิกจำนวน 16,291 คน เพิ่มขึ้น 29 เท่า มีสมาชิกสมทบ จำนวน 1,576 คน มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 5,230 ล้านบาทเศษ เงินรับฝากจากสมาชิก จำนวน 6,893 ล้านบาท เงินให้กู้แก่สมาชิก 7,533 ล้านบาท มีทุนสำรอง จำนวน 579 ล้านบาท สอ.ศธ.เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 31 คน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ดำเนินการจัดทำระบบ Billpayment และสามารถดูข้อมูลต่างๆ ATM Online ผ่านมือถือ พร้อมทั้งพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือนผ่านเว็บไซต์ www.moecoop.com ได้แล้ว

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra online jelly , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , how to buy cialis online from canada , As well as great discounts.