พุธ, มีนาคม 03, 2021
   
Text Size

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของ สอ.ศธ.กับสถานการณ์โควิด 19

ชี้แจง “การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ (สอ.ศธ.) กับ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

เรียน สมาชิก สอ.ศธ.

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ตลอดจนให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และข้อบังคับของสหกรณ์กำหนดไว้ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อน หรือ งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงทำให้การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการให้เต็มรูปแบบได้

ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยมวลสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จึงได้ร่วมกันหารือแนวปฏิบัติเพื่อสามารถจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกได้ตามกำหนดเวลาเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยมีมติเห็นชอบให้จัดประชุมตามวันดังกล่าว โดยกำหนดให้มีผู้เข้าประชุมในห้องประชุมคุรสภา จำนวนไม่เกิน ๑๒๐ คน เพื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม แต่จะโอนเงิน จำนวน ๑๐๐ บาท เข้าบัญชี สอ.ศธ. (เล่มสีส้ม) ให้กับสมาชิกทุกคน

สำหรับระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย ซึ่งจะประกาศวันเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งและในวันดังกล่าวจะมีการจ่ายเงินค่ารับรอง จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ให้กับเฉพาะผู้มาเลือกตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis online us pharmacy , As well as great discounts.