ศุกร์, กรกฏาคม 23, 2021
   
Text Size

สอ.ศธ.จัดพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ.

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและกดปุ่มเปิดผ้าคลุม "สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย" ร่วมกับ พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) โดยมีนายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการ สอ.ศธ. นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ สอ.ศธ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ ชสอ. นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล กรรมการ ชสอ. นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณอาคารสมานฉันท์ ชั้น 1 (ฝั่งลิฟต์) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ผ่านการประเมินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีเลิศ ติดต่อกัน 10 ปีแล้ว และได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2563 เป็นสหกรณ์ที่มีความมุ่งมั่นบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นแนวทางการบริหาร พร้อมทั้งจัดสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สำหรับรางวัลนี้จะมีการประเมินติดตามผลการดำเนินงานทุกปี เพื่อรักษามาตรฐานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้ตลอดไป

ประธานกรรมการ สอ.ศธ. กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดำเนินงานมาเป็นเวลา 44 ปี มีสมาชิกจำนวน 16,856 คน มีทุนดำเนินงาน 16,573 ล้านบาท ผ่านการประเมินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับดีเลิศ ติดต่อกัน 10 ปีแล้ว และได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2563 ต้องขอบคุณ ชสอ. ที่มอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ให้กับ สอ.ศธ. ที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีเลิศ ต้องขอขอบคุณ ชสอ. และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับ สอ.ศธ. ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐในครั้งนี้ ผมในนามคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานแห่งนี้ จะเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความดีงาม ความมุ่งมั่น และความมั่นคงต่อส่วนรวมที่จะดำรงอยู่กับพวกเราตราบนานเท่านาน

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis online us pharmacy , As well as great discounts.