ศุกร์, พฤษภาคม 29, 2020
   
Text Size

สอ.ศธ.วางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการ นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม รองประธานกรรมการ นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ กรรมการและเหรัญญิก นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นางดวงเดือน สายสมบัติ รองผู้จัดการ และนางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร ผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2563 (ครบรอบ 104 ปี) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra in tesco uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online canadian no prescription , As well as great discounts.