อังคาร, ธันวาคม 07, 2021
   
Text Size

สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ครั้งที่ 1

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) มอบกระเช้าให้ท่าน ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาส สอ.ศธ. จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” ครั้งที่ 1 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม รองประธานกรรมการ ผศ.อรทัย รัตนานนท์ กรรมการ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว กรรมการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และนางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าร่วมโครงการข้างต้นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

 

Find out why viagra 25mg online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online from canada , As well as great discounts.