ศุกร์, พฤษภาคม 29, 2020
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) และนางดวงเดือน สายสมบัติ รองผู้จัดการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำพัน ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 นายแพทย์อนุพงศ์ เพ็ญจันทร์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด นางสาวมานิตา พุ่มไสว ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเอกชน จำกัด ร่วมมอบเงิน “โครงการ ข.ชสอ.กทม.1 และ ชสอ.รวมใจสหกรณ์สู้ภัยโควิด-19” จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ที่ให้บริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) การส่งตรวจเชื้อโควิด-19 และเป็นต้นแบบการตรวจรักษาครอบคลุมครบวงจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

สำหรับโครงการ “ข.ชสอ.กทม.1 และ ชสอ.รวมใจสหกรณ์สู้ภัยโควิด-19” ที่จัดขึ้นมีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้นำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์เขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาท ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 สนับสนุนเงินจำนวน 20,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด สนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด สนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด สนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด สนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด สนับสนุนเงินจำนวน 1,000 บาท สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด สนับสนุนเงินจำนวน 1,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด สนับสนุนเงินจำนวน 1,000 บาท เป็นต้น และจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 8,000 บาท

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , get cialis online , As well as great discounts.