อาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2018
   
Text Size

สอ.ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ เสียงก้อง และนายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

ประธานกรรมการ สอ.ศธ. กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้มีการบริหารและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ สอ.ศธ. ประจำปี 2559 ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance) ที่ให้ความสำคัญกับผลสำเร็จในระดับต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากรายงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สร้างเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างหลากหลาย โดยขยายการจัดสวัสดิการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตตามหลักปรัชญา อุดมการณ์สหกรณ์ รวมทั้งใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีถัดไปอีกด้วย วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายของสหกรณ์มีแผนงานโครงการประจำปี 2559 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยมีกรอบทิศทางที่ชัดเจน เป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ รวมทั้งมีเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ สอ.ศธ.ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 - พ.ศ.2563 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ สอ.ศธ.ทุกคน

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra soft 100 , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online uk no prescription , As well as great discounts.