พุธ, ธันวาคม 07, 2022
   
Text Size

สอ.ศธ.เปิดให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก ประจำปี 2565

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ชุดที่ 41 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก ประจำปี 2565 
เปิดให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานได้ที่สหกรณ์ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565
1.สำเนาบัตรสมาชิก หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ และ
2.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ตามที่สหกรณ์กำหนด

ประกาศ สอ.ศธ. เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก ประจำปี 2565

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis from india , As well as great discounts.