พุธ, ตุลาคม 23, 2019
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมมอบทุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 (ข.ชสอ.กทม.1) และนางดวงเดือน สายสมบัติ รองผู้จัดการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ข.ชสอ.กทม.1 รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำพัน ประธานกรรมการ ข.ชสอ.กทม.1 นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 ใหักับนางสาวจุไรวรรณ ไร่วิบูลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis professional 10 mg , As well as great discounts.