อาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2018
   
Text Size

สอ.ศธ.จัดโครงการ Co-op of MOE's Family day ประจำปี 2558

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ "Co-op of MOE's Family day : วันสานสัมพันธ์สมาชิกและครอบครัว" และปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ โดยมีนายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และมีครอบครัวสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 36 ครอบครัว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทางทะเล ฐานทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รองประธานกรรมการ กล่าวว่า สหกรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคลในครอบครัว เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทยโดยให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลเป็นการทำ CSR ต่อชุมชน สังคม โดยมี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ ตามหลักการข้อที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน สหกรณ์พึงดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ เป็นสหกรณ์ชั้นนำที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และเอื้ออาทรต่อสังคม ซึ่งสหกรณ์ได้พาสมาชิกไปฟังบรรยายการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทางทะเล ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยวิทยากรประจำศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทางทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งทำพิธีปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จากนั้นมุ่งหน้าเดินทางไปเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศธ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาและขึ้นด้านบนสุดเพื่อชมทัศนียภาพของเรือ และเดินทางไปศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ของสหกรณ์ ทำให้สมาชิกที่เข้าร่วมต่างมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขอีกด้วย

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis professional online australia , As well as great discounts.