ศุกร์, พฤษภาคม 29, 2020
   
Text Size

สอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และสมาชิกเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ. กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นับว่าเป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาทางการเงินจากสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการลดความเดือดร้อน และคืนผลประโยชน์ให้กับสมาชิก สอ.ศธ. ยึดหลักการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาโดยตลอด สหกรณ์ของเราเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจการเงินของ สอ.ศธ.ในรูปแบบของมืออาชีพ ที่มีคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการที่รอบคอบและระมัดระวังอย่างที่สุด สำหรับปี 2562 การดำเนินงานสหกรณ์เรายังคงมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล และนำสิ่งดีๆ มาสู่สมาชิกตามหลักการสหกรณ์ อุดมการณ์ของสหกรณ์ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ภายใต้การนำของนายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ ชุดที่ 39 ร่วมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน และเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มีสมาชิก 16,706 คน มีสินทรัพย์หรือทุนดำเนินการทั้งสิ้น 15,076,485,563.32 บาท มีทุนเรือนหุ้น 5,527,897,400.00 บาท เงินฝาก 8,010,621,070.57 บาท ทุนสำรองของสหกรณ์ 640,673,520.61 บาท มีกำไรสุทธิ 488,412,240.43 บาท ซึ่งผลการดำเนินงานทั้งหมดเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจจากคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ มีการส่งบุคลากรอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาทุกรูปแบบทั้งด้านจริยธรรม คุณธรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและบริหารให้กับสมาชิกได้รับความพึงพอใจมากที่สุด จากผลการดำเนินงานข้างต้นทำให้ สอ.ศธ.ได้ผ่านตามเกณฑ์และมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับ "ดีเลิศ" สำหรับปี 2562 สหกรณ์มีเงินปันผลให้แก่สมาชิก อัตราร้อยละ 5.25 และเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 21 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประกอบด้วย
1.นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ
2.นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3.นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4.นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5.ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล กรรมการ
6.ผศ.อรทัย รัตนานนท์ กรรมการ
7.ผศ.วิสุทธิ์ แก้วมณี กรรมการ
8.ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา กรรมการ
9.รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว กรรมการ
10.นางสุภาพร สภาวธรรม กรรมการ
11.นายพยงค์ สีเหลือง กรรมการ
12.นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล กรรมการ
13.นายกษิพัฒ ภูลังกา กรรมการ
14.นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ กรรมการและเหรัญญิก
15.นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 ได้แก่ บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จำกัด โดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis professional online australia , As well as great discounts.