ศุกร์, กรกฏาคม 23, 2021
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมประชุม กสจ. ครั้งที่ 10

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 10 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญคือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด สมัครเพิ่ม จำนวน 17 คน, สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด จำนวน 2 คน สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด จำนวน 2 คน, สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด จำนวน 1 คน, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 1 คน รวมจำนวนสหกรณ์ 5 แห่ง จำนวน 23 คน รวมจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 616 คน และผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จากยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 484.61 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนสะสมร้อยละ 2.20 ในการนี้ นายสุรินทร์ วทัญญู เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ท้ายนี้ขอเชิญชวนสหกรณ์ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ แล้ว เช่น นำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้และเป็นสวัสดิการที่ได้เงินเพิ่มเมื่อออกจากงาน หรือเกษียณอายุ เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น จากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้ เป็นโอกาสในการออมเงินแก่ครอบครัวเพิ่มขึ้น เงินออมอยู่ภายใต้การบริหารโดยมืออาชีพ และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis from india , As well as great discounts.