ศุกร์, พฤษภาคม 29, 2020
   
Text Size

ชี้แจงการซื้อหุ้นกู้ใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

เรื่อง ชี้แจงการซื้อหุ้นกู้ใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ทุกท่าน

ตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและสถานะการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ไปลงทุนซื้อหุ้นกู้เป็นจำนวนมากนั้น สหกรณ์ ขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบว่า สหกรณ์ได้ซื้อหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นเงินทั้งสิ้น  395 ล้านบาท ขณะนี้ได้ครบกำหนดแล้วจำนวน  75 ล้านบาท ได้รับดอกเบี้ย จำนวน 14 ล้านบาทเศษ และยังเหลือหุ้นกู้อยู่อีก จำนวน 320 ล้านบาท จะทยอยครบกำหนดตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2573 ซึ่งสหกรณ์ได้รับดอกเบี้ยในส่วนนี้มาแล้ว 41 ล้านบาทเศษ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ทั้งดอกเบี้ยและต้นเงินตามกำหนดเวลา ในการซื้อหุ้นกู้ทุกคราวคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ถึงความมั่นคงและความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขของพระราชบัญญัติสหกรณ์และประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกเป็นสำคัญฐานะของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในขณะนี้มีสินทรัพย์ 256,655 ล้านบาท มีหนี้สิน จำนวน 244,899 ล้านบาท โดยสภาพเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ซึ่งจะสามารถชำระหนี้ให้แก่ผู้ซื้อหุ้นกู้ได้ครบถ้วน

ในการที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เข้าทำการฟื้นฟู ตามกฎหมายล้มละลาย เพื่อให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง (ไม่ใช่การล้มละลาย) ในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการนั้น แผนฟื้นฟูจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้ผู้ซื้อหุ้นกู้ทั้งปวงด้วย

โดยเหตุผลดังกล่าวสหกรณ์จึงขอเรียนข้อเท็จจริงทั้งหมดให้สมาชิกได้ทราบและขณะนี้สหกรณ์ของเรายังมีความมั่นคงและกระทำการทุกอย่างเพื่อประโยชน์ชองสมาชิกโดยส่วนรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis from india , As well as great discounts.