อังคาร, พฤษภาคม 11, 2021
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เข้าวางพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ "105 ปี สหกรณ์ไทย” และ "วันสหกรณ์แห่งชาติ” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการ นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม รองประธานกรรมการ นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ กรรมการและเหรัญญิก นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และนางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมพิธีบริเวณพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาะคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" และเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis from india , As well as great discounts.