พุธ, มกราคม 27, 2021
   
Text Size

สอ.ศธ.ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,252 ทุน 2,008,000 บาท (สองล้านแปดพันบาทถ้วน) โดย สอ.ศธ.จะนำเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัส 12-XXXXX (สมาชิกสามารถถอนเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป)

>>> ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 <<<

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis cheap online , As well as great discounts.