อาทิตย์, กรกฏาคม 03, 2022
   
Text Size

สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผศ.อรทัย รัตนานนท์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (ประธานกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา) พร้อมด้วย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา กรรมการ รศ.สมศักดิ์ บัวรอด กรรมการ นายพีระวิทย์ กล่ำคำ กรรมการ  ดร.สุชานันท์ อ้อหิรัญ กรรมการ นางสมลักษณ์ ปิ่นกร กรรมการ นายอนุทิน คำคม กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ "สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2565" ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากท่านนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผศ.อำนวย นวลอนงค์ รองอธิการบดี รศ.วรินทร์พร ทับเกตุ รองอธิการบดี นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ รองอธิการบดี นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนางภัสนันท์ สมนาค ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ ในการนี้ทางคณะผู้บริหารสหกรณ์ฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis cheap online , As well as great discounts.