อังคาร, พฤศจิกายน 19, 2019
   
Text Size

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก ประจำปี 2562

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ให้เกียรติเป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก จัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายไพบูลย์ เสียงก้อง อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองศาสตราจารย์ สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมภายในงานดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.เจ้าคุณธงชัย กล่าวว่า การเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก ถือว่าเป็นพระชาติที่สำคัญที่ทำให้เราได้พบองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้พบธรรมะของพระองค์ ได้พบพระอริยสงฆ์ ถือว่าเราเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่เกิดมาแล้วในฐานะหนึ่งเป็นมนุษย์ สองเป็นมนุษย์ที่เจอพุทธศาสนาคือ เราได้พบธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดมาไม่ตายฟรีแน่ ไม่ตายเปล่า มีสภาวจิตมีธรรมะ มีทุนรอนที่สูงสืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญบุญถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนไทย

ซึ่งในปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ครบรอบ 15 ปี สำหรับการจัดเทศน์มหาชาติครั้งนี้ สสอ.ศธ.ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการฟังเทศน์มหาชาติเพื่อนำคติธรรมมาเป็นข้อคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข และเชื่อว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์ 5 ประการคือ 1.ได้เกิดในศาสนาพระศรีอริยเมตไตร 2.ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 3.จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ 4.จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี มีความสุข 5.จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังเทศน์เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายก สสอ.ศธ. สมาชิกสมาคม สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษา ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis professional buy , As well as great discounts.