พฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2022
   
Text Size

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา COVID-19 (ฉบับที่ 4)

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องอยู่ในขั้นรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสภาวเศรษฐกิจทำให้สมาชิกสหกรณ์ประสบปัญหาความเดือดร้อนและประสบปัญหาในการส่งค่าหุ้นและหรือชำระหนี้ให้สหกรณ์ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ในการประชุมครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาการพักชำระค่าหุ้นและเงินต้นตามโครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. กล่าวว่า สำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 สมาชิกสามารถขอผ่อนผันงดส่งค่าหุ้นและ/หรือเงินต้นต่อเนื่องจากเดิมถึงเดือนมิถุนายน 2564 ออกไปอีกได้ไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เว้นแต่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2564 ให้ผ่อนผันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 มีรายละเอียดขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1.รับแบบฟอร์มได้ 2 ช่องทาง คือ
1.1 ที่สำนักงานสหกรณ์
1.2 ดาวน์โหลดที่เว็ปไซต์ WWW.MOECOOP.COM และสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวจากแอพพลิเคชั่น MOE Saving

2.กรอกข้อมูล
2.1 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มพร้อมลงลายมือชื่อสมาชิกที่ขอผ่อนผัน ลงลายมือชื่อคำยินยอมของผู้ค้ำประกันแต่ละสัญญาและสำเนาบัตรพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ขอผ่อนผันและผู้ค้ำประกัน
2.2 ยื่นคำร้องขอผ่อนผันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนหนึ่งวันจะได้รับการพิจารณาในเดือนถัดไป ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

3.ยื่นแบบคำร้องขอผ่อนผันพร้อมเอกสารต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้ 3 ช่องทางดังนี้
3.1 ไปรษณีย์ หรือ
3.2 ฝากผู้นำส่งเอกสาร หรือ
3.3 ติดต่อด้วยตนเอง

สำหรับการยื่นแบบคำร้องขอผ่อนผันงดส่งค่าหุ้นรายเดือน (สมาชิกสามารถงดส่งหุ้นหรือไม่งดก็ได้ ตามความสมัครใจ) และ/หรือการพักชำระเงินต้น แต่ดอกเบี้ยยังหักตามปกติในแต่ละสัญญาเงินกู้ สมาชิกสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดพร้อมกับลงลายมือชื่อในแบบคำร้องขอผ่อนผัน ในบันทึกข้อตกลงของดส่งค่าหุ้นรายเดือน และ/หรือบันทึกต่อท้ายหนังสือกู้ยืมเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และให้เขียนให้ชัดเจนว่าผ่อนผันการของดส่งค่าหุ้นเดือนใด และ/หรือผ่อนผันการชำระต้นเงิน (โดยชำระดอกเบี้ยตามปกติ) จำนวนกี่สัญญา สัญญาใดบ้าง ระยะเวลากี่เดือน พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก ของผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่รับรองสำเนาถูกต้อง ตามจำนวนบันทึกตกลงต่อท้ายหนังสือกู้ยืมเงิน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์

-กรณี สมาชิกของดส่งค่าหุ้นรายเดือน ไม่ต้องมีพยาน
-กรณี สมาชิกลงลายมือชื่อในบันทึกต่อท้ายหนังสือกู้ยืมเงิน ต้องมีพยานและผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงท้ายหนังสือกู้ยืมให้เรียบร้อยก่อน

ท้ายนี้ขอให้ท่านได้โปรดดูแลสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอย่าได้ละเลยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมา ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้มาดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้มีกำลัง เผื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีต้นทุนด้านสุขภาพที่ดีต่อสู้กับเชื้อโรค ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงที่ดีทั้งกายและใจตลอดไป

ดาวน์โหลด >>> ประกาศ เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 พร้อมแบบคำร้องขอผ่อนผันการของดส่งค่าหุ้นรายเดือน และ/หรือผ่อนผันการชำระเงินต้นของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลด >>> ประกาศ เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ดาวน์โหลด >>> ประกาศ เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ดาวน์โหลด >>> ประกาศ เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional vs super active , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap brand cialis , As well as great discounts.