พุธ, กรกฏาคม 24, 2019
   
Text Size

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสมาชิกเลือกกระผมและคณะกรรมการ ชุดที่ 8 เป็นผู้บริหารงานสมาคมอีกครั้งหนึ่ง สมาคมได้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว คณะกรรมการสมาคมได้บริหารและพัฒนาทำให้สมาคมมีความเจริญก้าวหน้าและดำรงอยู่คู่สมาชิกอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย โดยมิได้มุ่งหวังกำไร ปัจจุบัน (31 มี.ค. 62) มีสมาชิก 8,371 คน ในขณะนี้สมาคมได้เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ สำหรับผู้สมัครที่มีอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร โดยเปิดรับถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ได้บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้สมาชิกได้รับสวัสดิการที่ดี ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญบุญให้สมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างเสริมบารมี จัดเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมมังคลาจารย์ (ดร. เจ้าคุณธงชัย) เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติครั้งนั้น นำรายได้มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้จัดตั้งเป็นกองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ลำดับทุนที่ 3707 และใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมสมทบทุนเพิ่มเติม อีกทั้งยังได้ร่วมบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนธรรมิกวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอด ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี และมีการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกอล์ฟนอร์ธเทอร์น รังสิต กอล์ฟคลับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายได้นำทูลเกล้าถวายมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยความจริงใจ และการทุ่มเทของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สมาคม ในการดำเนินการให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและทายาท ซึ่งทั้งหมดนี้กระผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้สมาคมของเราเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้าทัดเทียมสมาคมอื่นๆ สุดท้ายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra super active plus uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis ireland , As well as great discounts.