อังคาร, มกราคม 22, 2019
   
Text Size

สอ.การยางแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิก นางดวงเดือน สายสมบัติ รองผู้จัดการ และนางนพมาศ แก้วแหยม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ นายเนาวรัตน์ ปานสุวรรณ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการและสวัสดิการที่จัดให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra super active plus uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis ireland , As well as great discounts.