พุธ, มกราคม 27, 2021
   
Text Size

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา COVID-19 (ฉบับที่ 3)

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลกรวมทั้งสหกรณ์ต่างๆ และสมาชิกก็ได้รับผลกระทบด้วย โดยสมาชิกที่สังกัดอยู่ในบางแห่ง ถูกเลิกจ้าง หรือลดเงินเดือน หรือสมาชิกในครอบครัวไม่มีรายได้จากเงินอื่น ๆ มาเสริมสภาพคล่องในครอบครัว ทำให้สมาชิกประสบปัญหาการขาดรายได้ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อนในครอบครัวตนเอง ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ในการประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 จึงมีมติจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. กล่าวว่า สำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมาชิกสามารถขอผ่อนผันงดส่งค่าหุ้นและ/หรือเงินต้นได้ไม่เกิน 6 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564 มีรายละเอียดขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1.รับแบบฟอร์มได้ 2 ช่องทาง คือ
1.1 ที่สำนักงานสหกรณ์
1.2 ดาวน์โหลดที่เว็ปไซต์ WWW.MOECOOP.COM
(สามารถดูข้อมูลส่วนตัวได้ที่Application MOE COOP)


2.กรอกข้อมูล
2.1 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มพร้อมลงลายมือชื่อสมาชิกที่ขอผ่อนผัน ลงลายมือชื่อคำยินยอมของผู้ค้ำประกันแต่ละสัญญาและสำเนาบัตรพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ขอผ่อนผันและผู้ค้ำประกัน
2.2 ยื่นคำร้องขอผ่อนผันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนหนึ่งวันจะได้รับการพิจารณาในเดือนถัดไป


3.ยื่นแบบคำร้องขอผ่อนผันพร้อมเอกสารตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2563 ได้ 3 ช่องทางดังนี้
3.1 ไปรษณีย์ หรือ
3.2 ฝากผู้นำส่งเอกสาร หรือ
3.3 ติดต่อด้วยตนเอง

สำหรับการยื่นแบบคำร้องขอผ่อนผันงดส่งค่าหุ้นรายเดือน (สมาชิกสามารถงดส่งหุ้นหรือไม่งดก็ได้ ตามความสมัครใจ) และ/หรือ การพักชำระเงินต้นดอกเบี้ยยังหักตามปกติในแต่ละสัญญาเงินกู้ สมาชิกสามารถของดหักเงินต้นได้ทุกสัญญา หรือบางสัญญาก็ได้ หากจะของดส่งเงินต้นหลายสัญญา จะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มทุกสัญญาและต้องให้ผู้ค้ำประกันเซ็นยินยอมทุกสัญญา พร้อมถ่ายสำเนาบัตรผู้ขอผ่อนผันและผู้ค้ำประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาทุกสัญญา โดยสัญญาใดที่ขอพักชำระเงินต้น จะไม่สามารถกู้ได้ในสัญญานั้น  โครงการนี้ สอ.ศธ.ได้จัดทำเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการเฉพาะที่สมาชิกขาดรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าวได้

ท้ายนี้ขอให้ท่านได้โปรดดูแลสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอย่าได้ละเลยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมา ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้มาดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้มีกำลัง เผื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีต้นทุนด้านสุขภาพที่ดีต่อสู้กับเชื้อโรค ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงที่ดีทั้งกายและใจตลอดไป

ดาวน์โหลด >>> ประกาศ เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ดาวน์โหลด >>> ประกาศ เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ดาวน์โหลด >>> ประกาศ เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคำร้องขอผ่อนผันการของดส่งค่าหุ้นรายเดือน และ/หรือผ่อนผันการชำระเงินต้นของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra super active plus 100 mg , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis generic india , As well as great discounts.