พุธ, ธันวาคม 07, 2022
   
Text Size

โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน  เพื่อผ่อนคลายและแก้ไขปัญหาดังกล่าว สหกรณ์ฯ จึงได้ออกประกาศ  “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด  เรื่อง  หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก  รายละเอียด

 

Find out why viagra soft tabs generic , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis professional , As well as great discounts.