จันทร์, มกราคม 30, 2023
   
Text Size

สวัสดิการ


1.ทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สำหรับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อท่านมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้ยื่นคำร้องขอรับเงินสวัสดิการ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกไม่ต้องรอให้เกษียณอายุราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
-สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี ได้รับเงินจำนวน 5,000.-บาท
-สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้รับเงินจำนวน 10,000.- บาท
-สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินจำนวน 15,000.- บาท
ในกรณีที่โอนมาจากสหกรณ์อื่น ให้เริ่มนับอายุการเป็นสมาชิกใหม่ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับโอนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่รับโอนเรียบร้อยแล้ว
การจ่ายเงินดังกล่าวสหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการนำเงินสวัสดิการไปชำระหนี้ตามข้อผูกพันให้กับสหกรณ์ก่อน ส่วนที่เหลือจึงจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับต่อไป

หมายเหตุ : สมาชิกที่ยื่นขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการไปแล้ว ไม่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการข้างต้นอีก

2.ทุนสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก

การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก สหกรณ์ฯ จัดสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2554 รายละ 1,500.- บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
-สมาชิกยื่นคำร้องเป็นหนังสือตามที่สหกรณ์กำหนดภายในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันที่บุคคลในครอบครัวสมาชิกนั้นถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิในการรับเงินสวัสดิการ
-ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดาหรือมารดา

3.ทุนสวัสดิการสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร

การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร สมาชิกที่มิได้รับสวัสดิการเกษียณอายุราชการ หรือสวัสดิการอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ โดยสมาชิกมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบอายุ 25 ปี มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการภักดีต่อองค์กร โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
-อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ได้รับเงินจำนวน 2,500.- บาท
-เงินค่าตอบแทนร้อยละ 1 ของมูลค่าหุ้นแต่ไม่เกิน 5,000.- บาท

หมายเหตุ : สมาชิกสามารถขอรับสวัสดิการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือสวัสดิการภักดีต่อองค์กรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

4.ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การทำศพสมาชิก

สหกรณ์จัดสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม เป็นเงินสวัสดิการที่สหกรณ์จ่ายช่วยเหลือเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม โดยทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกดังนี้
ตารางแสดงอัตราเงินสงเคราะห์ศพ

อายุการเป็นสมาชิก (ปี)

เงินช่วยเหลือ (บาท)

ไม่เกิน 1 ปี

20,000

2

22,000

3

24,000

4

27,000

5

30,000

6

33,000

7

36,000

8

40,000

9

44,000

10

48,000

11

52,000

12

56,000

13

61,000

14

66,000

15

71,000

16

76,000

17

81,000

18

87,000

19

93,000

20

99,000

21

105,000

22

111,000

23

121,000

24

131,000

25

141,000

25 ปีขึ้นไป

150,000


การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
ให้ทายาทโดยธรรมนำหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวของผู้ถึงแก่กรรมและของทายาท มายื่นคำร้องขอเงินต่อสหกรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่สมาชิกถึงแก่กรรม

5.ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย

เมื่อสมาชิกท่านใดประสบภัยพิบัติ เป็นเหตุให้ที่อยู่อาศัยเกิดความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย ก็สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ โดยแสดงหลักฐาน และบันทึกชี้แจงข้อมูล ให้คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือ ตามความเหมาะสมแก่เหตุที่เกิดนั้น เช่น สมาชิกประสบอัคคีภัยไหม้บ้านตนเองทั้งหลังกับบ้านเช่าสหกรณ์จะให้เงินช่วยเหลือไม่เท่ากันตามความเหมาะสม

6.ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

การจ่ายเงินทุนเพื่อการศึกษาอบรม ให้จ่ายกรณี ดังนี้
1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เป็นสวัสดิการที่สหกรณ์ให้แก่สมาชิกเป็นประจำทุกปี โดยให้เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี สมาชิกสามารถยื่นคำร้องขอรับทุนได้ตามประกาศของสหกรณ์
2. เพื่อการฝึกอบรมวิชาชีพสมาชิก เพื่อให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สามารถหารายได้เสริม เช่น การร้อยสร้อยคริสตัลทำที่ใส่นามบัตร
3. เพื่อการฝึกอบรม สัมมนาหน่วยตัวแทน สมาชิกกลุ่มผู้นำการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ตลอดจนจำนวนเงินทุน ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

7.ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

ทุนสาธารณประโยชน์ หมายถึง เงินทุนที่จ่ายเพื่อการกุศล หรือประโยชน์ส่วนรวมเช่น บำรุงศาสนา สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ซ่อมแซม ต่อเติมสาธารณประโยชน์ สมทบร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ เป็นต้น

8.ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ

การขอรับเงินสงเคราะห์ ให้ขอรับเงินภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุ หากพ้นกำหนดถือว่าหมดสิทธิ์ กรณีสมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ได้ถึงแก่กรรมสิทธิรับเงินสงเคราะห์เป็นอันสิ้นสุดไป เว้นแต่สมาชิกนั้นได้ยื่นขอรับเงินไว้ก่อนวันถึงแก่กรรม
1.ในกรณี อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย ให้จ่ายไม่เกิน 10,000.- บาท  โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 สูญเสียแขนหรือขา 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าขึ้นไป จ่าย 10,000.-บาท
1.2 สูญเสียแขนหรือขา ข้างเดียว ตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าขึ้นไป จ่าย 5,000.-บาท
1.3 สูญเสียตาทั้งสองข้าง จ่าย 10,000.-บาท
1.4 สูญเสียตาข้างเดียว จ่าย 5,000.-บาท
1.5 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด นิ้วใดนิ้วหนึ่ง จ่ายนิ้วละ 1,500.-บาท
2.ในกรณี อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ขาดหาย และต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน ให้จ่ายไม่เกิน 5,000.- บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 แขนหักหรือขาหัก ทั้ง 2 ข้าง จ่าย 5,000.-บาท
2.2 แขนหักหรือขาหัก ข้างเดียว จ่าย 2,500.- บาท
2.3 นิ้วมือ หรือนิ้วเท้าหัก จ่ายนิ้วละ 1,000.-บาท

Find out why buy viagra soft tabs , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , where to buy cialis online in uk , As well as great discounts.

3.ในกรณีอวัยวะอื่น ๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป
4.การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่กำหนด สหกรณ์จะจ่ายรายการที่สูงสุดเพียงรายการเดียว