จันทร์, มกราคม 30, 2023
   
Text Size

บริการเงินฝาก

สหกรณ์มีการบริการด้านเงินฝาก 3 ประเภท คือ
1.เงินฝากออมทรัพย์
2.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
3.เงินฝากประจำเพิ่มทวีทรัพย์ 3

โดยมีรายละเอียดการเปิดบัญชีประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1.เงินฝากออมทรัพย์
1.1 สมาชิกที่จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ให้ยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อของตน
1.2 จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท และเงินคงเหลือในบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท
1.3 ถอนได้วันละ 1 ครั้ง
1.4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี (ไม่เสียภาษี)
1.5 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
1.6 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

2.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.1 สมาชิกที่จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ให้ยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อของตน
2.2 เปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท และฝากครั้งต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทยอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
2.3 ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนครั้งต่อไปในเดือนเดียวกันต้องเสียค่าปรับ 1% ของเงินที่ถอนไม่น้อยกว่า 300 บาท
2.4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี (ไม่เสียภาษี) 
2.5 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม (ของทุกปี)
2.6 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

3.เงินฝากประจำเพิ่มทวีทรัพย์ 3
3.1 สมาชิกที่จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ให้ยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อของตน
3.2 การเปิดบัญชีครั้งแรก ต้องฝากขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ฝากติดต่อกันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชี การฝากฝากวันใดก็ได้
3.3 เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และสมาชิกต้องมีบัญชีคู่โอน ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยในวันที่ครบกำหนดจะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
3.4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี (ไม่เสียภาษี)
กรณี ผิดเงื่อนไขปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และสหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เมื่อครบกำหนดสมาชิกต้องมาปิดบัญชี ถ้าไม่มาปิดบัญชีสหกรณ์จะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

กรณีฝากผ่านทางธนาคารต่าง ๆ ได้แก่
1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : กระทรวงศึกษาธิการ
• ประเภท : ออมทรัพย์
• ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
• บัญชีเลขที่ : 059 - 1 - 05580 - 5

2.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขา : พาหุรัด
• ประเภท : ออมทรัพย์
• ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
• บัญชีเลขที่ : 003 - 1 - 15735 - 4

3.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา : เทเวศร์
• ประเภท : ออมทรัพย์
• ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
• บัญชีเลขที่ : 020 - 2 - 67382 - 9

4.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา : สำนักงาน ก.พ.
• ประเภท : ออมทรัพย์
• ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
• บัญชีเลขที่ : 201 - 0 - 56560 - 0

Find out why viagra soft tabs 100mg , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , where to buy real viagra cialis online , As well as great discounts.