อังคาร, พฤษภาคม 11, 2021
   
Text Size

บริการเงินฝาก

สหกรณ์มีการบริการด้านเงินฝาก 3 ประเภท คือ
1.  เงินฝากออมทรัพย์
2.  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
3.  เงินฝากประจำเพิ่มทวีทรัพย์ 3
การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
1.  สมาชิกที่จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ให้ยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อของตน
2.  จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท และเงินคงเหลือในบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท
3.  ถอนได้วันละ 1 ครั้ง
4.  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี หรือตามประกาศของสหกรณ์ (ไม่หักภาษี)
5.  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
1.  เปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท และฝากครั้งต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทยอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
2.  ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนครั้งต่อไปในเดือนเดียวกันต้องเสียค่าปรับ 1% ของเงินที่ถอนไม่น้อยกว่า 300 บาท
3.  เงินฝากน้อยกว่า 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี หรือ เงินฝากตั้งแต่ 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.90 ต่อปี หรือ เงินฝากตั้งแต่ 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี หรือตามประกาศของสหกรณ์ (ไม่หักภาษี) 
4.  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม (ของทุกปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากขึ้น – ลง ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
เงินฝากประจำเพิ่มทวีทรัพย์ 3
1.  การเปิดบัญชีครั้งแรก ต้องฝากขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ฝากติดต่อกันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชี การฝากฝากวันใดก็ได้
2. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และสมาชิกต้องมีบัญชีคู่โอน ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยในวันที่ครบกำหนดจะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
3. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี ไม่เสียภาษี
กรณี ผิดเงื่อนไขปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และสหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เมื่อครบกำหนดสมาชิกต้องมาปิดบัญชี ถ้าไม่มาปิดบัญชีสหกรณ์จะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

กรณีฝากผ่านทางธนาคารต่าง ๆ ได้แก่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : กระทรวงศึกษาธิการ
• ประเภท : ออมทรัพย์
• ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
• บัญชีเลขที่ : 059 - 1 - 05580 - 5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขา : พาหุรัด
• ประเภท : ออมทรัพย์
• ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
• บัญชีเลขที่ : 003 - 1 - 15735 - 4

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา : เทเวศร์
• ประเภท : ออมทรัพย์
• ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
• บัญชีเลขที่ : 020 - 2 - 67382 - 9

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา : สำนักงาน ก.พ.
• ประเภท : ออมทรัพย์
• ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
• บัญชีเลขที่ : 201 - 0 - 56560 - 0

 

Find out why viagra soft tabs 100mg , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , where to buy real viagra cialis online , As well as great discounts.