พฤหัสบดี, กันยายน 20, 2018
   
Text Size

ประกาศ / ระเบียบ

โครงการรักษ์สุขภาพ เรื่อง สมาธิบำบัด "SKT 7 เทคนิคพัฒนาร่างกายให้เยียวยาตัวเอง" (พร้อมใบสมัคร)
เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมสมาชิกสู่มืออาชีพ ประจำปี 2561 (พร้อมใบสมัคร)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38
เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก ประจำปี 2560
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
เรื่อง ชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือน
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 (พร้อมแบบคำขอรับทุน)
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก พ.ศ.2560
เรื่อง การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2561
เรื่อง กู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2561
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ.2561
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561
โครงการรักษ์สุขภาพ เรื่อง การพัฒนากายและจิต เพื่อชีวิตที่สดใส
โครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับสมาชิก ประจำปี 2561
โครงการรวมพลคนโสดและรวมพลคนรักสหกรณ์ ประจำปี 2561 (พร้อมใบสมัคร)
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย)
เรื่อง โครงการรางวัลชีวิตจัดทัศนศึกษาเพื่อสมาชิก ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐสโลวีเนีย สาธารณรัฐโครเอเชีย
เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมาชิกใหม่ (ลงวันที่ 7 กันยายน 2561)
เรื่อง การแสดงตนของลูกค้าบุคคลธรรมดา (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)

แบบฟอร์ม

1.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
2.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
3.แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
4.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
5.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
6.แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
7.หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (พิมพ์ 2 ฉบับ)
8.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ
9.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก
10.แบบขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้น
11.แบบขอย้ายสังกัด ขอนำส่งเงินที่หน่วยสหกรณ์ ขอเปลี่ยนอัตราการส่งเงินกู้สามัญและฉุกเฉิน และของดส่งค่าหุ้นรายเดือน
12.แบบขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยประจำปี
13.แบบขอหนังสือรับรองแสดงฐานะการเงิน
14.รายละเอียดการขอกู้เงินกู้พิเศษ
15.หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ (พิมพ์หน้า-หลัง)
16.หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ (สมาชิกสมทบ)
17.แบบคำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิก และเงินค่าหุ้นสะสมและเงินฝาก (พิมพ์หน้า-หลัง)
18.แบบสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)
18.1.แบบสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)
19.แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย)
20.แบบคำขอชะลอการส่งชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ
21.คำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์
22.คำร้องขอโอนสมาชิกมาสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
23.คำร้องขอเปลี่ยนแปลงบัญชีโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
24.สมาชิกสมทบขอถือหุ้นในสหกรณ์
25.หนังสือยินยอมให้หักบัญชีผ่านธนาคารกรุงไทย
26.แบบคำขอรับเงินค่าหุ้น เงินฝาก และเงินปันผล สมาชิกสมทบ
27.แบบคำขอใช้บริการ เอทีเอ็ม ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
28.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.

เอกสารเผยแพร่

คู่มือ - ระบบโปรแกรม ATM Online สำหรับธนาคารกรุงไทย KTB
คู่มือ - ระบบสมาชิกออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน Mobile application
คู่มือ - ระบบสมาชิกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ WWW.MOECOOP.COM
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2561)
รายงานกิจการประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2560)
รายงานกิจการประจำปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับพิเศษประจำปี 2559
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2559)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2559)
รายงานกิจการประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับพิเศษประจำปี 2558
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2558)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2558)
รายงานกิจการประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับพิเศษประจำปี 2557
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2557)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2557)
รายงานกิจการประจำปี 2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับพิเศษประจำปี 2556
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2556)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2556)
รายงานกิจการประจำปี 2555 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
รายงานกิจการประจำปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับพิเศษประจำปี 2555
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน - ธันวาคม 2555)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)
สาร สอ.ศธ.ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม - เมษายน 2555)
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

Did you know that cheap online products you can buy as well as , purchase cialis professional , As well as great discounts.