จันทร์, มกราคม 30, 2023
   
Text Size

บริการเงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้บริการกู้ 3 ประเภท คือ
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. เงินกู้สามัญ
3. เงินกู้พิเศษ

1.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉฉ.)
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
• กู้ได้ 10 เท่า ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ และไม่เกิน 500,000 บาท
• ผ่อนชำระ 12 งวด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
เอกสารประกอบการยื่นกู้
• แบบคำขอกู้ฉุกเฉิน
• สำเนาสลิปเงินเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบัน
• บัตรประจำตัวผู้กู้ และผู้รับมอบอำนาจตัวจริง พร้อมสำเนา
• กรณี ผู้กู้เป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องแนบสำเนาสัญญาจ้าง

1.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉก.)
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระเเสรายวัน
• กู้ได้ 10 เท่า ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
• ผ่อนชำระ 12 งวด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
เอกสารประกอบการยื่นกู้
• แบบคำขอกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ทำครั้งเดียว สามารถกู้ได้ตลอดตามวงเงินกู้ที่มีอยู่
• สำเนาสลิปเงินเดือน
• สำเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ผู้กู้ที่มีลายมือชื่อ
• บัตร ATM-ID หรือใบนัดรับบัตร ATM-ID มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พร้อมสำเนา

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ กู้นั้น ให้มีจำนวนไม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน : ร้อยละ 6.70 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

2.1 เงินกู้สามัญทั่วไป (สม.)
สมาชิกประเภทข้าราชการและลูกจ้างประจำ
2.1.1 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทั่วไป
• กู้ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
• ผ่อนชำระ 180 งวด
2.1.2 คุณสมบัติผู้กู้
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
• ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถึงจะฝากเงินให้อยู่ในเกณฑ์การกู้ได้
2.1.3 หลักเกณฑ์การให้กู้ตามอายุการเป็นสมาชิก
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 35 เท่าของเงินได้รายเดือน
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน 
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 45 เท่าของเงินได้รายเดือน
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
2.1.4 หลักเกณฑ์การให้กู้โดยมีค่าหุ้นประกอบ
• สมาชิกกู้เงินสามัญไม่ถึง 150,000 บาท ต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของวงเงินกู้สามัญ
• สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 700,000 บาทต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้สามัญ
• สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 700,001 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 900,000 บาท ต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกู้สามัญ
• สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 900,000 บาทขึ้นไป ต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ของวงเงินกู้สามัญ
สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
2.2.1 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทั่วไป
• กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
• ผ่อนชำระ 180 งวด และผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2.2.2 คุณสมบัติผู้กู้
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
• ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถึงจะฝากเงินให้อยู่ในเกณฑ์การกู้ได้
2.2.3 หลักเกณฑ์การให้กู้ตามอายุการเป็นสมาชิก
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 เดือนไม่ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 35 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีค่าหุ้น หรือมีค่าหุ้นรวมกับเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้สามัญ
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีค่าหุ้น หรือมีค่าหุ้นรวมกับเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้สามัญ
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 45 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีค่าหุ้น หรือมีค่าหุ้นรวมกับเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินกู้สามัญ
• ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีค่าหุ้น หรือมีค่าหุ้นรวมกับเงินฝากไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินกู้สามัญ
หลักประกัน
• กู้ไม่เกิน 700,000 บาท ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
• กู้มากกว่า 700,000 บาท ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน
เอกสารประกอบการยื่นกู้
• แบบคำขอกู้สามัญ
• สำเนาสลิปเงินเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบันของผู้กู้
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX
• บัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
• กรณี ผู้กู้เป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องแนบสำเนาสัญญาจ้าง
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์
• หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับผู้ค้ำประกัน)
• สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น
เงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้
สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้อยู่กับสหกรณ์ก่อนวันประกาศนี้จะขอกู้เงิน ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักค่าหุ้น หักชำระหนี้เงินกู้ และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน และจะต้องปรับให้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามที่ทางราชการกำหนด

การกู้ใหม่ : สมาชิกที่ส่งชำระเงินกู้คืนสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้

2.2 เงินกู้สามัญใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน (สห.)
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน
• กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น กรณีที่สมาชิกมีหนี้เงินกู้อยู่กับสหกรณ์ไม่ว่าประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันแล้วเท่ากันหรือเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ จะขอกู้เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นมิได้
• ผ่อนชำระ 180 งวด
เอกสารประกอบการยื่นกู้
• แบบคำขอกู้สามัญใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX
• สำเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อของผู้กู้ ฉบับจริงพร้อมสำเนา

2.3 เงินกู้สามัญตามโครงการ ฯ (ตามประกาศของสหกรณ์)

2.3.1 เงินกู้สามัญตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก (สป.)
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก
• กู้ได้ไม่เกิน 240,000 บาท
• ผ่อนชำระ 180 งวด และผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
คุณสมบัติผู้กู้
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิก มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เดือน
เอกสารประกอบการยื่นกู้
• แบบคำขอกู้สามัญโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก
• สำเนาสลิปเงินเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบันของผู้กู้
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX
• บัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
• กรณี ผู้กู้เป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องแนบสำเนาสัญญาจ้าง
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์
• หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับผู้ค้ำประกัน)
• หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX
• สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น
เงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้
สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้อยู่กับสหกรณ์ก่อนวันประกาศนี้จะขอกู้เงิน ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักค่าหุ้น หักชำระหนี้เงินกู้ และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน และจะต้องปรับให้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามที่ทางราชการกำหนด

การกู้ใหม่ : สมาชิกที่ส่งชำระเงินกู้คืนสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้

2.3.2 เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก (สช.)
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
• กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก
• ผ่อนชำระ 180 งวด และผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
คุณสมบัติผู้กู้
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
หลักเกณฑ์การให้กู้ตามอายุการเป็นสมาชิก
• อายุการเป็นสมาชิก   1 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 9,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   2 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 9,900 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   3 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 10,800 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   4 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 12,600 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   5 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 14,400 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   6 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 16,200 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   7 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 18,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   8 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 20,700 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก   9 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 23,400 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 10 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 26,100 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 11 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 28,800 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 12 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 31,500 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 13 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 35,100 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 14 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 38,700 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 15 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 42,300 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 16 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 45,900 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 17 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 49,500 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 18 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 54,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 19 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 58,500 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 20 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 63,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 21 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 67,500 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 22 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 72,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 23 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 81,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 24 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 90,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 25 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 99,000 บาท
• อายุการเป็นสมาชิก 26 ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 108,000 บาท
เอกสารประกอบการยื่นกู้
• แบบคำขอกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
• สำเนาสลิปเงินเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบันของผู้กู้
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX
• บัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์
• หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับผู้ค้ำประกัน)
• สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น
เงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้
สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้อยู่กับสหกรณ์ก่อนวันประกาศนี้จะขอกู้เงิน ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักค่าหุ้น หักชำระหนี้เงินกู้ และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน และจะต้องปรับให้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามที่ทางราชการกำหนด

การกู้ใหม่ : สมาชิกที่ส่งชำระเงินกู้คืนสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้

2.3.3 เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ (สด.)
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ
• กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินได้รายเดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท
กรณีมีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินอยู่ก่อนแล้วและจะกู้เงินสามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ สหกรณ์จะนำเงินกู้ที่ได้ไปชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ส่วนที่เหลือจึงจะจ่ายให้แก่ผู้กู้และผู้กู้จะกู้เงินกู้ฉุกเฉินอีกไม่ได้ หากยังมีหนี้เงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพอยู่ เว้นแต่จะยินยอมให้สหกรณ์นำเงินกู้ฉุกเฉินมาชำระหนี้ตามโครงการนี้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ส่วนที่เหลือจึงจะจ่ายให้แก่ผู้กู้
• ผ่อนชำระ ไม่เกิน 60 งวด และผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
คุณสมบัติผู้กู้
• ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
หลักเกณฑ์การให้กู้ตามอายุการเป็นสมาชิก
• ผู้ที่เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
• ผู้ที่เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
• ผู้ที่เป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
• ผู้ที่เป็นสมาชิก 4 ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท
• ผู้ที่เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท
เอกสารประกอบการยื่นกู้
• แบบคำขอกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ
• สำเนาสลิปเงินเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนปัจจุบันของผู้กู้
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ เลขที่บัญชี เล่ม 001-12XXXX
• บัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์
• หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ
• หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย (สำหรับผู้ค้ำประกัน)
• สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น
เงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้
สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้อยู่กับสหกรณ์ก่อนวันประกาศนี้จะขอกู้เงิน ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักค่าหุ้น หักชำระหนี้เงินกู้ และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน และจะต้องปรับให้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามที่ทางราชการกำหนด

การกู้ใหม่ : สมาชิกที่ส่งชำระเงินกู้คืนสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด มีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญตามโครงการ ฯ : ร้อยละ 6.70 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

ข้อปฏิบัติสำหรับสมาชิกในการกู้เงินสามัญ
• ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความในคำขอกู้สามัญตามแบบที่สหกรณ์กำหนดด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้อง
• ผู้มีความประสงค์ขอกู้สามัญที่ยื่นคำขอกู้ สหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติและกำหนดการโอนเงินกู้ ดังนี้
- ยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00น. โอนเงินเวลา 14.30 น. ของวันเดียวกัน
- ยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่เวลา 11.00-16.30น. โอนเงินเวลา 10.30 น. ของวันทำการถัดไป

3.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
• กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
• ผ่อนชำระ 360 งวด ส่งชำระคืนไม่เกินอายุ 75 ปี
เอกสารประกอบการยื่นกู้
• โฉนดที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกัน
• บัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส
• ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
• หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส
• สลิปเงินเดือนของผู้กู้
• ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
• บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ (กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน)

3.2 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน
• กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
• ผ่อนชำระ 360 งวด ส่งชำระคืนไม่เกินอายุ 75 ปี
เอกสารประกอบการยื่นกู้
• โฉนดที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกัน
• บัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส
• ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
• หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส
• สลิปเงินเดือนของผู้กู้
• ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
• บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ (กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน)

3.3 เงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
• กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
• ผ่อนชำระ 360 งวด ส่งชำระคืนไม่เกินอายุ 75 ปี
เอกสารประกอบการยื่นกู้
• โฉนดที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกัน
• บัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส
• ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
• หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส
• สลิปเงินเดือนของผู้กู้
• ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
• บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ (กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ : ร้อยละ 6.45 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

กรณีโอนชำระผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย : สาขา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภท : ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
บัญชีเลขที่ : 059 - 1 -26195 - 2

และโปรดนำส่งสำเนาใบโอนเงิน โดยเขียนชื่อ เลขสมาชิกและจำนวนเงินที่โอน แจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่ทำการโอนเงิน
โทรศัพท์. 0-2282-5609, 0-2628-7500-3 / โทรสาร. 0-2628-7504-5

*** เงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้ ***
สมาชิกที่จะขอกู้เงินทุกประเภท ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักทุนเรือนหุ้น หักชำระหนี้เงินกู้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว คงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน และจะต้องปรับให้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามที่ทางราชการกำหนด

Find out why viagra with no prescription uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap generic cialis no prescription , As well as great discounts.