พุธ, ธันวาคม 07, 2022
   
Text Size

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41


นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 3

ผศ.อรทัย รัตนานนท์
กรรมการ

รศ.สมศักดิ์ บัวรอด กรรมการ

นายพีระวิทย์ กล่ำคำ กรรมการ

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา กรรมการ

ดร.เจริญ ภูวิจิตร์
กรรมการ

ดร.สุชานันท์ อ้อหิรัญ กรรมการ

นางสุภาพร สภาวธรรม กรรมการ

นายเสวก วรรณสุข กรรมการ

นายศิริพงศ์ จิตรังษี กรรมการ

Find out why viagra soft tabs uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cheap cialis 20mg , As well as great discounts.


นางสมลักษณ์ ปิ่นกร กรรมการและเหรัญญิก

นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ


ที่ปรึกษา


ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ที่ปรึกษา

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ที่ปรึกษา

นายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา

นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษา


ผู้ตรวจสอบกิจการ


ดร.วรกร แช่มเมืองปัก โดย บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จำกัด