เสาร์, กุมภาพันธ์ 16, 2019
   
Text Size

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38


นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 3

ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล กรรมการ

นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ กรรมการ

นายพีระวิทย์ กล่ำคำ กรรมการ

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว กรรมการ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร กรรมการ

นายเสวก วรรณสุข กรรมการ

นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล กรรมการ

นางศิริ ศิริรัตน์ กรรมการ

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิก

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis online no prescription us , As well as great discounts.


นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ


ที่ปรึกษา


ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

นายจรูญ ชูลาภ

นายไพบูลย์ เสียงก้อง

นายปราโมทย์ สรวมนาม


ผู้ตรวจสอบกิจการ


ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
โดย บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จำกัด