จันทร์, มีนาคม 19, 2018
   
Text Size

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37


นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการ

รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายอนุทิน คำคม กรรมการและเลขานุการ

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการ

นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์
กรรมการ

นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ กรรมการ

นายยศพล เวณุโกเศศ กรรมการ

นายพยงค์ สีเหลือง กรรมการ

ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล กรรมการ

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ กรรมการ

นายพีระวิทย์ กล่ำคำ กรรมการ

นางสมลักษณ์ ปิ่นกร กรรมการ

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis online no prescription us , As well as great discounts.


ผศ.อรทัย รัตนานท์ กรรมการ


ที่ปรึกษา


ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

นายจรูญ ชูลาภ

นายไพบูลย์ เสียงก้อง

นายปราโมทย์ สรวมนาม


ผู้ตรวจสอบกิจการ


ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
โดย บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จำกัด