อังคาร, มกราคม 21, 2020
   
Text Size

สอ.ศธ.เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเลขานุการ นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ กรรมการ นายเสวก วรรสุข กรรมการ และนายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้มีการประชุมหารือพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ เพื่อต้องการพัฒนาความเข้มแข็งของชมรม ตลอดจนสิทธิ์สวัสดิการที่สมาชิกจะพึงมีพึงได้ให้เหมาะสมกับกาลเวลาของชมรมที่จะก่อตั้งมา จึงเห็นควรให้ปรับแก้ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกชมรม พ.ศ.2555 ในเรื่องการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิกจาก 3,000 บาท เป็น 4,000 บาท ซึ่งปัจจุบันเงินทุนของชมรมมีจำนวนกว่าหนึ่งล้านบาทเศษ ในส่วนการจัดการบริหารชมรม คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการเชื่อมสัมพันธไมตรี นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ แก่สมาชิก ครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาให้ความรู้ เพราะพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว นอกจากความรู้ในการบริหารงานที่ผู้บริหารงานที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จะได้รับในการปฏิบัติงานแล้ว ชมรมยังมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักในหน้าที่ทีตนรับผิดชอบอีกด้วย

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis professional vs cialis super active , As well as great discounts.