พฤหัสบดี, มกราคม 27, 2022
   
Text Size

สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ครั้งที่ 4

ายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) มอบกระเช้าให้ท่าน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี เนื่องในโอกาส สอ.ศธ. จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” ครั้งที่ 4 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดี ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้อำนวยการกองกลาง นายพนมฉัตร คงพุ่ม ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  และนายพีระวิทย์ กล่ำคำผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ ผศ.วิสุทธิ์ แก้วมณี กรรมการ ผศ.อรทัย รัตนานนท์ กรรมการ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา กรรมการ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว กรรมการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และนางสาวศุภนุช กรแก้ว หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ เข้าร่วมโครงการข้างต้นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในหลายประเด็น ในการนี้ ท่านอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้ชื่นชมการทำงานของทีมงานสหกรณ์ที่ได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น ทำให้มีการประสานการทำงานด้านสวัสดิการแก่สมาชิกร่วมกันกับหน่วยงาน นับเป็นการลดปัญหาอันจะเกิดขึ้นได้ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 ห้องประชุมรัตตอุบล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผศ.อรทัย รัตนานนท์
ประธานกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สรุป/เรียบเรียง
อรุณ เที่ยงธรรม
บันทึกภาพ

Find out why viagra online overnight delivery , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online in europe , As well as great discounts.