จันทร์, กุมภาพันธ์ 19, 2018
   
Text Size

39 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ.

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 39 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ. ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มีนาคม ของทุกปี และมีการมอบเงินให้กับมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ และมูลนิธิบรรจง ชูสกุลชาติ ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ในการนี้ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เครือข่ายสหกรณ์ต่าง ๆ อดีตกรรมการ ผู้จัดการ และสมาชิกได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง สอ.ศธ.ได้จัดตั้งและจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2520  โดยมีนายสมาน แสงมลิ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ก่อตั้ง เริ่มแรกมีสมาชิก 656 คน ทุนเรือนหุ้น 83,540 บาท (แปดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) สหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาตลอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีสมาชิกสามัญจำนวน 14,880 คน มีทุนเรือนหุ้น 4,387,187,760.00 ล้านบาทเศษ และมีเงินรับฝาก จำนวน  4,307,303,072.53 ล้านบาทเศษ รวมเป็นทุนดำเนินการทั้งสิ้น 10,240,933,990.00 ล้านบาทเศษ ในระยะเวลาเพียง 39 ปี โดยมีคณะกรรมการดำเนินการมาจนถึงชุดปัจจุบัน เป็นชุดที่ 36 เป็นผู้บริหารร่วมกับฝ่ายจัดการ ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 31 คน

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis pills for sale , As well as great discounts.