จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ กรรมการและเหรัญญิก นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเลขานุการ และนายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ไทย และเครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562" เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis super active plus , As well as great discounts.