ศุกร์, สิงหาคม 14, 2020
   
Text Size

สอ.ศธ.ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.ศธ. ประจำปี 2563 จำนวน 1,390 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000 บาท ระดับอนุบาลจนถึงระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 1,060 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท และระดับปริญญาตรี จำนวน 330 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

>>> คุณสมบัติของสมาชิกผู้ขอรับทุน <<<
1.เป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่เปิดขอรับทุน (จะต้องเป็นสมาชิกภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562) 
2.สมาชิกผู้หนึ่งมีสิทธิขอรับทุนสำหรับบุตรของตนเองได้เพียงหนึ่งทุน
3.ต้องไม่เป็นกรรมการดำเนินการ หรือที่ปรึกษา ชุดปัจจุบัน

>>> คุณสมบัติของบุตรสมาชิก <<<
1.เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
2.มีความประพฤติเรียบร้อย
3.กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนที่กระทรวง ศึกษาธิการ รับรอง
4.บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 แล้ว ไม่มีสิทธิขอรับทุนในปี 2563

>>> หลักฐานการยื่นขอรับการพิจารณา <<<
1.สำเนาทะเบียนบ้านบุตรสมาชิก และ
2.สำเนาใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา หรือ สำเนาเอกสารการลงทะเบียน หรือ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ประจำปี 2563 เท่านั้น

>>> การยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก <<<
สมาชิกสามารถยื่นคำขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ "ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563" ในวัน เวลา ราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เลขที่ 319 กระทรวงศึกษาธิการ อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับทุนที่ www.moecoop.com หัวข้อประกาศ >>> ระเบียบ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 <<< สอ.ศธ.จะประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why buy viagra cheap online , and much more. Did you know that buy ashwagandha no prescription online , you save time and money. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis 5mg canada , As well as great discounts.