พฤหัสบดี, กันยายน 20, 2018
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 กสจ.

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) นางดวงเดือน สายสมบัติ กรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมี ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิก นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ และนายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ กรรมการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 21 เม.ย.61 ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , generic cialis free shipping , As well as great discounts.