จันทร์, กุมภาพันธ์ 19, 2018
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาเงินเหลือหรือเงินขาดอย่าประมาทควรลงทุน

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และนางดวงเดือน สายสมบัติ รองผู้จัดการ ร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เงินเหลือหรือเงินขาดอย่าประมาทควรลงทุน...” จัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 (ชสก.1) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ด้านการลงทุน นำเงินไปลงทุนให้ผลตอบแทนสูงกว่าการออมปัจจุบัน และทราบหลักเกณฑ์การลงทุนที่ถูกวิธีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เพื่อจะได้เข้าใจถึงการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรของสหกรณ์บริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีกรอบทิศทางการบริหารงานที่อันจะนำมาสู่ความแข็งแกร่งของขบวนการสหกรณ์ไทยทั้งระบบ พร้อมทั้งมีการแนะนำการลงทุนในตราสารหนี้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะลงทุน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งวิทยากรช่วงเช้าที่มาบรรยายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวอริยา ติรณะประกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบีเอ็มเอ จำกัด) นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีนางดวงเดือน สายสมบัติ กรรมการและเลขานุการ ชสก.1 ผู้ดำเนินรายการ สำหรับวิทยากรช่วงบ่ายที่มาบรรยายได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ในหัว “ชสอ.กับการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ไทย” ในการนี้  ชสก.1 ได้นำคณะสมาชิกเดินทางไปทำบุญ-ไหว้พระ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร และศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นตลาดน้ำคลองสวน 100 ปี เพื่อเป็นการทำความรู้จักและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วย

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis pills for sale uk , As well as great discounts.