จันทร์, มกราคม 30, 2023
   
Text Size

วัตถุประสงค์

1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง   และได้รับประโยชน์ตามสมควร
2) ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
9) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ อันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
11) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการงิน
12) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
13) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
16) กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือ ให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ชายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
19) ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis free sample no prescription , As well as great discounts.