พุธ, มีนาคม 03, 2021
   
Text Size

ข่าวด่วน :
image image image image
สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก จัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
สอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และสมาชิกเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
สสอ.ศธ.มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสสอ.ศธ. มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้กับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูทอง องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
สอ.ศธ.ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 สอ.ศธ.วางพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ "105 ปี สหกรณ์ไทย” และ "วันสหกรณ์แห่งชาติ”

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

เอกสารประกอบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

เรื่องน่าสนใจ

ชี้แจง “การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ (สอ.ศธ.) กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก (สป.) พ.ศ.2564
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
คู่มือ - ขั้นตอนการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบ Billpayment
แบบฟอร์ม - การชำระเงินด้วย Bill Payment
คู่มือ - สำหรับสมาชิกสหกรณ์ระบบสหกรณ์ธนาคารกรุงไทย
ตารางเงินกู้พิเศษ
ตารางเงินกู้สามัญ

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

สอ.ศธ.รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.ประจำปี 2563

News image

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.ประจำปี 2563

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของ สอ.ศธ.กับสถานการณ์โควิด 19

News image

ชี้แจง “การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ (สอ.ศธ.) กับ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

สอ.ศธ.ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19

News image

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา COVID-19 (ฉบับที่ 3)

News image

โครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

Move
-

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

Find out why viagra online uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online overnight shipping , As well as great discounts.

รายละเอียดหัวข้อข่าว
รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ.ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สอ.ศธ.ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์สมัครเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

ระบบสมาชิกออนไลน์

 

เว็บลิงค์